17 lutego rozpoczną się zapisy do publicznych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych. Rekrutacja elektroniczna dotyczy wszystkich, którzy chcą zapisać dziecko do publicznej placówki od września 2021 roku.

> Pobierz potwierdzenie woli zapisu dziecka

> Czytaj informacje dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego

> Czytaj informacje dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej

> Czytaj informacje o nauczaniu dwujęzycznym

Oddział przedszkolny

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczanie dwujęzyczne - informacja ogólna dla uczniów i rodziców

Nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w Polsce od roku szkolnego 1991/1992. Obejmowało ono dotychczas głównie szkoły średnie i gimnazja. W tej chwili również od klasy VII mogą funkcjonować w szkole podstawowej klasy dwujęzyczne. Realizuje je nauczyciel przedmiotu, który posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 lub nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego. Nauczanie języka angielskiego poszerzone jest o 2 godziny dodatkowe w tygodniu razem 5 godzin tygodniowo, a na innych nauczanych przedmiotach występują elementy języka angielskiego bądź lekcje realizowane są w części po angielsku.

Terminy i zasady rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu

Informacje na temat klasy VII

Klasa VII proponowana na rok szkolny 2021/2022

7 a – klasa dwujęzyczna ( 5 godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny j. niemieckiego, co najmniej dwa przedmioty z elementami j. angielskiego, chemia, informatyka, doradztwo zawodowe/

Terminarz i zasady rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej w SP nr 1 w Jarosławiu

NazwaData

Drzwi otwarte

17.02.2021

Złożenie deklaracji przystąpienia do klasy VII dwujęzycznej

(osobiście lub drogą mailową – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Deklaracja do pobrania na stronie internetowej szkoły

www.jedynka-jaroslaw.pl

Wstępna lista kandydatów

od 17.02 do 10.03.2021

 

 

16.03.2021

Test predyspozycji językowych

07.06.2021 godz.14.00

Ogłoszenie wyników testu predyspozycji językowych

do 14.06.2021

Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie SP 1

do 28.06.2021

Ogłoszenie listy przyjętych

do 5.07.2021

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek /Prawo Oświatowe/

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych , na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, który przystąpili do postepowania rekrutacyjnego

 

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j .polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

 

Przeliczenie odbywa się w następujący sposób:

Kryterium maksymalna liczba punktów do uzyskania

wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

40 pkt

oceny z j. polskiego na świadectwie, matematyki i j. obcego ( wiodącego)

celujący – 15  pkt

bardzo dobry – 10 pkt

dobry – 8 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

45 pkt

świadectwo z wyróżnieniem

15 pkt